Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Fren Maakt, gevestigd te Maarssen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 
70094314


1. Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fren Maakt en op iedere tussen Fren Maakt en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Fren Maakt.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Fren Maakt behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Fren Maakt erkend.
1.4 Fren Maakt garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering


2.1 De door Fren Maakt opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn een termijn van 30 dagen overschrijdt, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Fren Maakt worden teruggestort.

3. Prijzen


3.1 Alle aanbiedingen van Fren Maakt zijn vrijblijvend en Fren Maakt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen


4.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd.
Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Fren Maakt worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kan ik de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn altijd voor uw rekening.
Uitzondering hierop zijn de artikelen die op bestelling worden gemaakt. Deze kunnen niet worden geretourneerd.
4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 14 kalenderdagen melden per e-mail aan Fren Maakt onder vermelding van het ordernummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Fren Maakt zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling, dan behoudt Fren Maakt zich het recht het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. De retour verzendkosten zijn voor uw rekening.
4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Meldt uw retourzending aan via www.frenmaakt.nl -> klantenservice -> retourneren, zodat bekend is dat uw zending verwacht wordt.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. Verstuur de producten zo zorgvuldig mogelijk terug in een doos, luchtkussen enveloppe of een andere degelijke verpakking
• Kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Bij het terugsturen van de volledige bestelling krijgt u het volledige bedrag teruggestort exclusief retourkosten.
• Vermeld uw bank- of girorekeningnummer.
4.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.
4.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

5. Garantie


5.1 De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

6. Betalingen


6.1 Betalingen via overschrijving geschieden vooruit. Bestellingen kunnen tevens opgehaald worden bij Fren Maakt. De betaling contant of per pin kan ook geschieden bij het ophalen van de bestelling. Er dient hiervoor wel een afpraak gemaakt te worden. Dat kan telefonisch of per mail: frenmaakt@gmail.com.

7. Eigendomsvoorbehoud


7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Fren Maakt verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Overeenkomst


8.1 Een overeenkomst tussen Fren Maakt en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Fren Maakt op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Fren Maakt behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties


9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Fren Maakt gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9.2 Alle afbeeldingen op de internetsite van Fren Maakt zijn eigendom van Fren Maakt. Afbeeldingen van Limoentje mogen niet gepubliceerd, gekopieerd, overgenomen of verveelvoudigd worden zonder toestemming van Fren Maakt.

10. Overmacht


10.1 Fren Maakt is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Fren Maakt behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Fren Maakt gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.3 Indien Fren Maakt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Elektronische communicatie en bewijs


11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Fren Maakt (dan wel door u ingeschakelde derden), is Fren Maakt niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Fren Maakt.
11.2 De administratie van Fren Maakt geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

12. Diversen


12.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fren Maakt strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fren Maakt vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.2 Fren Maakt is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.